Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

Vypracovala: Šárka Hedrlínová

Dne : 27.7.2010

Č. J. 23/2010

Ředitelka mateřské školy Klučov, okres Kolín v souladu s par.30 odst.1 a 3 zákona č.561/2004Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy

.Čl.I.

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

  1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání ( dále jen vzdělávání)

 • Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • Podílí se na jeho zdravém,, citovém, rozumovém a tělesném vývoji

 • Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

 • Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů

 • Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 •  

  1. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatňovaných v mš


3.Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami, uvedenými v par.2 odst.1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005Sb. O předškolním vzdělávání( dále jen Vyhláška o Mš) v platném znění.


 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
   

  1. Každé přijaté dítě má právo na

 • Kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

 • Zajištění činností a služeb poskytovaných mateřskou školou

 • Fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mš

  1. Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

  2. Další práva dětí vyplývají z ustanovení dalších bodů tohoto školního řádu


 

 1. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání

  1. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou činnost mš v záležitostech , týkajících se vzdělávání dětí

  2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III.“ Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto řádu.
    

4 . povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci jsou povinni:

- zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mš bylo vhodně a čistě

Upraveno

 • Na vyzvání ředitelky nebo učitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

 • Informovat mš o změně zdravotní způsobilosti, zdravornícj potížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

 • Oznamovat mš údaje podle par.28 odst.2 a 3a Školského zákona č.561/2004 Sb. Další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích – např. údaje pro vedení školní matriky

 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Čl.II

Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

5.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 1. Zápis dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání na příští školí rok, zpravidla v měsících březen nebo únor. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů, vývěskou na úřední desce OÚ, sms zprávou a na internetových stránkách OÚ a Mateřské školy Klučov. Děti mohou být do mš přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku.

 2. Dítě do mš přijímá ředitelka na základě podané žádosti k předškolnímu vzdělávání, popřípadě stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v mš nejvíce na 3 měsíce. Žádost rodič vyplní při zápisu a obdrží Evidenční list dítěte. Ten vyplní, nechá potvrdit dětským lékařem a ztvrdí podpisy zákonných zástupců.Mš může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování. Na základě vyplněného Evidenčního listu dítěte vydá nebo zašle ředitelka školy do vlastních rukou zákonných zástupců Rozhodnutí o přijetí dítěte do mš.

 3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přihlašují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí Obecní úřad, v Emy má dítě trvalé bydliště, zařazení do jiné mš. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mš rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření lékaře a pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Pokud počet přihlášených dětí překročí limit na třídu, rozhodne ředitelka přijetí dětí podle kritérií v dané posloupnosti: V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. Školský zákon jsou přednostně přijímány děti k docházce do posledního ročníku předškolního vzdělávání. 

 • Jestliže bude podáno více žádostí o přijetí, než je volná kapacita mateřské školy, rozhodne ředitelka ve správním řízení podle těchto kritérií:

 • Dítě k celodenní docházce( přednostně s trvalým bydlištěm v Klučově a spádových obcích)

 • Dítě, jehož sourozenec již dochází

 • Dítě, jehož zákonný zástupce na něj pobírá rodičovský příspěvek a lze jej přijmout k docházce na 4 hodiny denně ( opět přednostně s trvalým bydlištěm v Klučově a spádových obcích)

 • Ostatní děti

5.1. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce

6. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
 

Ředitelka mš může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1. až 16.3. tohoto školního řádu.

7. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mš ze strany zákonných zástupců 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. Tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mš z důvodu narušování provozu v mš
 

8. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy na základě písemného oznámení žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mš

 

9. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za předškolní vzdělávání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovených úplat

10. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občené České republiky mají také občané jiného státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci
 

Cizinci ze třetích států sice také mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky a ni jiného státu EU, pobývá však oprávněně na územím. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být v rozporu se Školským zákonem č.561/2004Sb. Nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci mohou však takové oprávnění získat

Cizinci ze třetích států mají přístupné předškolní vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky.
 

Čl.III

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy
 

11. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 

11.1. Při přijetí dítěte do mš stanoví ředitelka mš po dohodě se zákonnými zástupci dítěte

Dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské

škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování

po dobu pobytu dítěte v mš

11.2. Poku zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto podmínek je nutno tuto změnu

opět dohodnout s ředitelkou mš

 

12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

12.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě mš

12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mš nebo pracovníka pověřeného ředitelkou mš přímo ve třídě, popř. na zahradě mš a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci
 

12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi samostatně dohodnutý i způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předání po ukončení vzdělávání.

 

12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření, podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce školy

 

12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne do stanovené doby, příslušný pg. Pracovník se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, dále informuje ředitelku školy a řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle par. 15 zákona č.359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dítěte povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je k nahlédnutí na požádání jak ředitelky tak učitelky mš

 

13.Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předávání ke vzdělání informovat u pg. Pracovnic, mohou se informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte


 

13.3. Ředitelka mš zve na třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí opět informováni o všech rozhodnutích v mateřské škole, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí


 

13.4. Zákonní zástupci si také mohou domluvit s ředitelkou mš nebo druhou pg. Pracovnicí individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte


 

13.5. Ředitelka nebo pg. Pracovnice mohou zvát zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných a mimoškolních akcích 

14.1.Pokud mš organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, školy v přírodě, divadelní představení, besídky apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí sdělením pg. Pracovnic, písemným upozorněním vyvěšeném na nástěnce na chodbě, případně v šatně mš

 

15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mš, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně v mateřské škole


 

15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže z tohoto důvodu do mš, oznámí bez zbytečného odkladu zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost mš a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mš. Oznámení je samozřejmě možné i telefonicky


 

15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání vmš informuje zákonný zástupce dítěte pg. Pracovnici o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání


 

15.4. Při předávání dítěte in formuje zákonný zástupce pg. Pracovnici o jakékoliv skutečnosti, která se týká zdravotního stavu dítěte a která se udála mimo mš a podá zprávu v případě přenosné infekční nemoci v rodině či v případě výskytu vší u dětí a o jiných případných malých zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Pokud bude zákonný zástupce trvat na převzetí infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do dětského kolektivu

16. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole
 

16.1. Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v mš

 

16.2. Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného

 

17. Základní pravidla chování zákonných zástupců v mateřské škole

Při pobytu v mš zákonní zástupci dětí

 • Dodržují stanovenou organizaci provozu mš a vnitřní režim mš

 • Řídí se školním řádem mš

 • Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mš, jinými dětmi, docházejícími do mš a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
   

ČL.IV

Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 

18.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 

18.1. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6,30 do 16,00 hodin

18.2. provoz mš je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu. Rozsah přerušení oznámí ředitelka nejpozději 2 měsíce předem po dohodě se zřizovatelem

18.3. Provoz mš lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v předchozím bodě. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě v šatně a na internetových stránkách obce neprodleně

19. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

19.1. Předškolní vzdělávání dětí probíhá v základním denním rěžimu, který je k nahlédnutí v švp, a je umístěn na nástěnce mateřské školy

20. Doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci
 

20.1. Děti se přijímají v době od 6,30 do 8,30. Poté se mš z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit i v jiné době, je nutno nahlásit z důvodu změny ve stravování
 

20.2. Rodiče převlékají dítě v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených skříněk. Věci dítěte označí tak, aby nedošlo k záměně

 

20.3. Rodiče jsou povinni přivádět dítě až do třídy, osobně je předat pg. Pracovnici, popř. ji informovat o zdravotním stavu dítěte. Rodiče zodpovídají za děti až do předání pg. Pracovnici. Rodiče nenechávají dítě v šatně samotné. V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

20.4. Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12 a 12,30, ostatní se rozcházejí od 14,30 do 16,00 hodin. V případě jiné doby vyzvednutí, je třeba tuto skutečnost nahlásit .
 

21. Omlouvání dětí

Rodiče mohou omluvit dítě osobně u pg. Pracovnice nebo telefonicky na čísle 321671919

22. Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí – silný vítr, déšť, mlha, špatné rozptylové podmínky , teplota pod 10stupňu C

23. Změna režimu
 

Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze švp a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a jiných akcí