Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mš na školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Klučov, okres Kolín pro školní rok 2020/2021

proběhne

ve středu 6.5.2020 od 13,00 do 16,00 v dolním oddělení mateřské školy.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu do MŠ pro rok 2020/2021.

Podle zmíněného nařízení situace vyžaduje zápis do MŠ bez přítomností dětí a zákonných zástupců, v krajním případě osobním podáním v mateřské škole.

Termín zápisu bude od 2. května 2020 do 16. května 2020, v případě osobního podání žádosti bude termín pouze 6. května 2020 od 13,00 do 16,00 hodin. Po přijetí všech potřebných dokumentů Vám bude sděleno registrační číslo, podle kterého zjistíte, jak bylo rozhodnuto. Rozhodnutí bude zveřejněno 1.6.2020 na webových  stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

 

Podání žádosti
1. do datové schránky školy ID: a4ds9h
2. e-mailem na materska.skola@klucov.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: pouze  6.5. 2020 od 13,00 do 16,00 hodin

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Ostatní informace:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

 

Ke stažení:

Evidenční list

Mateřská škola - žádost o přijetí

 

 

Výběrová kritéria pro přijímání dětí

- děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky 

- děti, které k 31.10.2020 dosáhnou nejméně tří let věku, s trvalým bydlištěm v Klučově, Skramníkách, Lstiboři a Žherách podle věku od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku

- ostatní

 

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.