Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

 

 

 

Provoz mateřské školy bude od 14.4.2021 od 6,45 do 16,15 .

 

 

Od 12.4.2021 bude mateřská škola otevřena pouze pro děti, které od září nastupují do základních škol a dále pro děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese :

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují vzdělávání v mš, zš, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání praktických škol, v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů veřejného zdraví

- zaměstnanci uvedení v par.115 ods.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

- zaměstnanci Úřadu práce ČR

- zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele.

 

Děti, které budou chodit do školky, se budou 2x týdně testovat antigenními testy. Testovat je budou zákonní zástupci, kteří děti přivedou. Otestují dítě, v šatně počkají s dítětem cca 15 minut na výsledek testu. Poté nahlásí p. učitelce výsledek testu a pokud dítě bude negativní, půjde do školky. Pokud bude výsledek testu pozitivní, další pokyny se dozvíte na nástěnce mš a od p. učitelky, která ve školce bude.

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Klučov, okres Kolín

Ředitelka Mateřské školy Klučov, okres Kolín, Klučov 114, 282 01 Český Brod vyhlašuje Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne od 2.5 do 16.5.2021.

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsoby:

 • do datové stránky školy - qyw9hqr
 • e mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – info@msklucov.cz
 • poštou – rozhodující je datum podání na poštu
 • osobním předáním v mš, které se bude konat dne 12.5.2021 v dolním oddělení mš od 15 do 17 hodin.

Dokumenty, které jsou potřeba k přijetí do mš:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 • K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé. které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad , že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti, pro které je od nacházejícího školního roku předškolní vzdělávání povinné.
 • Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:
 • Děti na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle par.34 a školského zákona  s místem trvalého pobytu  v obcích Klučov, Lstiboř, Sktramníky, Žhery. Povinnost předškolního vzdělávání nástává od 1.9. školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí  povinnou školní docházku.
 •  Děti s trvalým pobytem v obcích Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery , narozené nejpozději do 31.12.2018. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození ( od nejstarších k nejmladším) až do naplnění kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
 •  Děti s trvalým pobytem mimo obce Klučov, Skramníky, Lstiboř a Žhery, seřazené chronologicky podle věku od nejstaršího po nejmladší a to do výše naplnění kapacity mateřské školy.

Předpokládaný počet pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 je 12 dětí.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Zákonný zástupce může nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku oznámit ředitelce školy, že bude dítě vzděláváno jiným způsobem a to buď v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území ČR nebo ) v odůvodněných případech) individuálním vzděláváním dítěte, ketré se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy.

Pokud dítě plní povinné předškolní vzdělávání v jiném akreditovaném vzdělávacím zařízení, prosím o sdělení této informace skutečnosti písemnou formou.

Individuální vzdělávání

Oznámení zákonného zástupce musí obsahovat:

 • jména, příjmení zákonných zástupců, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Oznámení o individuálním vzdělávání  přiložte nejlépe k Žádosti o přijetí do mateřské školy.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy
• Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého e mailu, telefonicky, datovou schránkou nebo osobně.
• Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy  a v budově mateřské školy na nástěnce do patnácti dnů od ukončení zápisu.

O převzetí Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o nepřijetí budete informováni na www. stránkách školy, telefonicky či datovou schránkou.

 

 

 

 

Provoz mateřské školy o prázdninách

 

Provoz mateřské školy bude do 16.7.2021. Od 1.7. do 16.7. budou chodit pouze děti,

jejichž rodiče tuto službu potřebují. Školné se bude platit ve výši 250,- Kč.

Bude otevřeno pouze jedno oddělení.

 

 

Fotografie z akcí mš můžete vidět na těchto stránkách:

klucov.rajce.net

 

Informace ohledně dalších opatření MZ:

- ve společných prostorách mš - na chodbě, v šatně, ve třídě noste roušky. Děti a personál mš v prostorách mš roušky nemá!!!

 

 

Odkazy na důležité weby:

MPSV - Ministertvo práce a sociálních věcí

MŠMT - Ministerstvo školství

https://www.mzcr.cz/ – Ministerstvo zdravotnictví

http://www.szu.cz/ – Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV – prevence

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 •  

 

 


 •  

 


 •  

 

 


 


 •  

 


 •